logomemorialsenzatesto
logopaternesi
logopennagramma

MEMORIAL MARIANO VENTIMIGLIA

XVI EDIZIONE

DI N’AUTRU IORNU È GHIUNTA LA FINI

2020-12-01 18:16

author

Scritti, Poesie, Poesia, Poesie, Massimo Carbonaro, Di n'autru iornu e ghiunta la fini,

DI N’AUTRU IORNU È GHIUNTA LA FINI

Poesia di Massimo Carbonaro

dinautruiornueghiuntalafini-copertina-1606846449.jpg

Di n’autru iornu è ghiunta la fini,

Picchi non pigghiu sonnu?

Forsi, picchi di iornu è accussi difficili pinsari,

mentri a notti a testa diventa com’un temporali,

china di ricordi, pinseri e rucizzi unni anniari.

 

Picchi non pigghiu sonnu?

A sta matina mi susìi ch’i pinsera di quannu era nicareddu

A me infanzia a passai n’de nonni, picchi i me genitori avevanu troppi impegni,

non c’era tempu pi travagghiu casa e figghi.

I scoli scurrenu ristannu vivu a tutt’i scumpensi de carusi ca su naturali n’da l’adolescenza;

u primu baciu accussì duci e addisideratu da lassarimi a vucca aperta sensa ciatu,

i primi nisciuti cu l’amici, i primi amuri felici

E du sensu di putenza ca sulu a giuvinezza sapi dari.

 

Intra stu ciumi di ricordi mi pessi finu a menzu iornu.

E macari che pinseri ava arrivatu nda mità ra me vita

Quannu m’ammazzava di travagghiu p’aviri u cori votu e chinu u pottafogghiu.

A di tempi non si pinsava a nenti sulu a macinari a ghiurnata

 E essiri giudicatu di tutti, di amici e parenti ca dicevunu schizzannu

“taliatulu a cu tuttu e a cu nenti”

Ma chi ni putevunu sapiri iddi di quanti cosi mi persi

Sulu pi taliari l’interessi.

 

L’amuri di na fimmina, sintirimi chiamari papà

Già chista è a virità…

Sulu, comu ora na sta nuttata ca non pigghiu sonnu

Semu setti miliardi n’da tuttu u munnu e iu sugnu sulu.

Chista è a ricupensa p’aviri travagghiatu comu n’mulu

 

A notti è ghiunta ormai di qualche ura

Comu publicu silenziusu aiu avutu sti quattru mura

E comu amica sulu sta pinna cunfissura,

ancora non pigghiu sonnu e sugnu stancu.

È tempu di lassari ‘sta casa leggia,

Ma china di sordi, argentu e oru

Di nautru iornu è ghiunta la fini

Vistu ca adessu iu...

Moru


email: massimocarbonarolg@gmail.com

Create Website with flazio.com | Free and Easy Website Builder